AS INVEST Sp. z o.o. realizuje w Ogrodzie Jana Pawła II w Inwałdzie następujący projekt  z programu Unii Europejskiej:

„Powstanie wieży widokowej w Ogrodzie Jana Pawła II” dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 6. Dziedzictwo regionalne. Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu. Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o jego zasoby. Celem bezpośrednim jest powstanie nowej atrakcji turystycznej – wieży widokowej w Ogrodzie Jana Pawła II, która w pełni umożliwi wykorzystanie jego potencjału turystycznego oraz wykorzystanie zasobów krajobrazowych regionu.